Sr. No. Topic Book Name Book Pravchans Audio
1 Dhavala Dhavala Book 1 to 16 - Veersen Aacharya 16 802
2 Jaidhavala [Kasaypahud] Jaidhavala Book 1 to 16 - Veersen Aacharya 16 912
3 Mahabandh [Mahadhavala] Mahabandh Book 1 to 7 - Bhootbali Aacharya 7 883
4 Gommatsar Jeevkand Samyakdnyanchandrika Jeevkand - Pt. Todarmalji (Hindi - Dr. Ujwala Shah) 1 300
5 Gommatsar Karmakand Samyakdnyanchandrika Karmakand - Pt. Todarmalji (Hindi - Dr. Ujwala Shah) 1 245
6 Labdhisar - Kshapanasar Samyakdnyanchandrika Labdhisar - Pt. Todarmalji (Hindi - Dr. Ujwala Shah) 1 131
7 Triloksar Triloksar - Vishudhhmati Mataji 1 134
8 Kramabaddha Paryay Kramabaddha Paryay - Dr H. Bharill 1 28
9 Karananuyog Parichay Karananuyog Parichay - Dr Ujwala Shah 1 20
10 Karananuyog Parichay (New york) Karananuyog Parichay - Dr Ujwala Shah 1 26
11 Nimitta Upadan + PanchParavartan Nimitta Upadan - Dr Hukamchand Bharill 1 16
12 Panchlabdhi Panchlabdhi - Dr Ujwala Shah 1 25
13 Panchlabdhi (USA) Panchlabdhi - Dr Ujwala Shah 1 21
14 Panch Bhaav As per karananuyog 1 9
15 Panch Bhaav [Tattvarthsutra] Mokshshastra - Ramjibhai Doshi 1 18
16 Pramad ke bhed Samyakdnyanchandrika Jeevkand - Pt.Todarmalji (Hindi - Dr. Ujwala Shah) 1 4
17 ShatSthanPatit Hani-Vruddhi Samyakdnyanchandrika Jeevkand - Pt.Todarmalji (Hindi - Dr. Ujwala Shah) 1 7
18 Sankhyaman Samyakdnyanchandrika Jeevkand - Pt.Todarmalji (Hindi - Dr. Ujwala Shah) 1 12
19 Yog Samyakdnyanchandrika Jeevkand - Pt.Todarmalji (Hindi - Dr. Ujwala Shah) 1 4
20 DedhGunhaniGunitSamayprabaddha Samyakdnyanchandrika Jeevkand - Pt.Todarmalji (Hindi - Dr. Ujwala Shah) 1 11
21 Saat Tattva JainTattva Parichay - Dr Ujwala Shah 1 12
22 Karan Karya Rahasya KaranKaryaRahasya - Dr Ujwala Shah 1 24
23 BhaavDeepika BhaavDeepika - Pt Dipchandji Kasliwal 1 82
24 Panchadhyai Panchadhyai - Panchadhyayi Teeka - Pt. Saranaramji 1 240
25 Atmabhavana (Samadhitantra) Samadhitantra - Pujyapad Aacharya, Atmabhavana - Pravachans given by Pujya Kanji Swami 2 115
26 Sagar Dharmamrut Sagar Dharmamrut - Pt. Ashadharji 1 57
27 Anagar Dharmamrut Anagar Dharmamrut - Pt. Ashadharji 1 145
28 Atmanushasan Atmanushasan By Gunabhadra Acharya Pravachan by Sahajanandji 2 139
29 Sukh Yahan Sukh Yahan - Sahajanandji 2 167
30 Dashalaxan Dharma Sanyam Prakash - Aacharya Suryasagar 1 10
31 Karmakand Shibir Karmakand Part 1 - Pt.Todarmalji (Hindi - Dr. Ujwala Shah) 1 30
32 Charitra Mohopshamana - Deolali Shibir Labdhisar-Kshapanasar - Pt.Todarmalji (Hindi - Dr. Ujwala Shah) 1 28
33 Mahabandh [Mahadhavala] - 2nd time Mahabandh 6th Khand of Shatkhandagam By Bhootbali Acharya 6 553
34 Niyamsar Written by Kundkund Acharya Kaaran Karya Niyam Book 1 to 7- Pravachans given by Pujya Kanji Swami 7 472
35 Dhavala - 2nd time (Shatkhandagam By Pushpadant & Bhootbali) Dhavala commentary By Veersenacharya 16 1028
36 Pravachansar Written by Kundkund Acharya Pravachan Sudha Book 1 to 11 - Pravachans given by Pujya Kanji Swami 11 842