Available at

Veetragvani Prakashak

157/9 Nirmala Niwas, Sion (East), Mumbai: 400022, Maharashtra, India.
Mobile: +91 97573 93637 | Email: ujwaladinesh@yahoo.com

 

Dr. Ujwala Shah's the most supernatural achievement

Trutit Ansh (Lost Matter) of Mahabandh Book 1,3,6 and 7

A wonderful masterpiece in itself !

 

Publications

No. Name Language
01 Jain Tattva Parichay Marathi, Hindi, Gujrati, English, Tamil
02 Kaaran Karya Rahasya Marathi, Hindi, Gujrati, English, Tamil
03 Karananuyog Parichay Marathi, Hindi, Gujrati. Tamil
04 Panchlabdhi Marathi, Hindi, Gujrati, Tamil
05 Bhaktamar Stotra Pravachan Marathi
06 Swanubhav Marathi
07 Paramatma Kase Banal! Marathi
No. Name Language
08
  • Samyakdnyanchandrika Jeevkand - 1
  • Samyakdnyanchandrika Jeevkand - 2
09
  • Samyakdnyanchandrika Karmakand - 1
  • Samyakdnyanchandrika Karmakand - 2
10 Samyakdnyanchandrika Labdisar-Kshapanasar Hindi
11 Jain Bhoogol Hindi, Gujrati,
Kannada, Tamil
12 Trutit Ansh (Lost Matter) of Mahabandh Book 1,3,6 and 7 Hindi
13 Panch Paravartan Hindi
14
  • Jain Siddhant - 1
  • Jain Siddhant - 2
 
 

 
 

Visual DVDs

No. Name Copies
01 Jain Siddhant Shibir 1 & 2 16
02 Gunasthan Shibir 10
03 Jeevkand Shibir 1 & 2 16
04 Karmakand Shibir 1 & 2 20
05 Labdhisar Kshapanasar Shibir 1 & 2 22
06 Jeevkand Arthsandrushti 18
07 Karmakand Arthsandrushti 12
08 Labdhisar Kshapanasar Arthsandrushti 16
No. Name Copies
09 Panch Paravartan Shibir 12
10 Samyak Darshan Shibir 10
11 Dnyanmargana - Leshyamargana Shibir 10
12 Samyakvamargana - Yogmargana Shibir 10
13 Kshapakshreni Shibir 10
14 Kramabaddha Paryay 3
15 Atma ki 47 Shaktiyan 3
 
 

 
 

MP3 CDs

128 Kbps each consists of 12 hrs. Lectures

Pt. Dineshbhai Shah

No. Name Copies
01 Laghu Jain Siddhant Praveshika 7
02 Balbodh Pathmala 4
03 Veetrag Vidnyan 5
04 Tattvadnyan Pathmala 5
05 Gunasthan 5
06 Karan Karya Rahasya 1
07 Chhahadhala 4
08 Dravyasangraha 8
09 Ratnakarand Shravakachar 13
10 Mokshamarg Prakashak 23
11 Anubhav Prakash 8
12 Ishtopdesh 5
13 Samaysar 75
14 Pravachansar 50
15 Niyamsar 36
16 Ashtapahud 25
17 Panchastikay 17
18 Kartikeyanupreksha 19
19 Atmasiddhi 12
20 Samaysar Natak 18
21 Yogsar 5
22 Dnyanswabhav Dnyeyaswabhav 9
23 Tattvarthsutra 18
24 Purusharthsiddhiupay 6
25 Paramatma Prakash 25
26 Kalashamrut 49
27 Laghu Tattva Sfot 7
28 Atma ki 47 Shaktiya 13
29 Jain Tattva Parichay (Cont.) 6

Dr. (Mrs.) Ujwala Shah

No. Name Copies
01 S.D.C. Jeevkand 25
02 S.D.C. Karmakand 21
03 Labdhisar - Kshapanasar 11
04 Dhavala (Book 1 to 16) 112
05 Jaydhavala (Book 1 to 16) 117
06 Mahabandh (Book 1 to 7) 93
07 Kramabaddha Paryay 4
08 Karananuyog Parichay 3
09 Nimitta Upadan & Panchparavartan 2
10 Panchlabdhi 2
11 Panch Bhav (Tattvarthsutra) 2
12 Panch Bhav 1
13 Karan Karya Rahasya 2
14 Pramad Ke Bhed 1
15 Shatsthan Hani Vruddhi 1
16 Sankhyaman 1
17 Sat Tattva 1
18 Yog 1
19 Bhavdipika 7
20 Jain Bhoogol VCD 20
21 Anagar Dharmamrut 12
22 Sagar Dharmamrut 5
23 Panchadhyai 20
24 Triloksar 17
25 Atmabhavna (Samadhitantra) 10
26 Sukh Yahan 14
27 Atmanushasan 12
28 DedhGunhaniGunit Samayprabaddha 1
29 karmakand - Bandh Uday Satva 3
30 Charitra Mohopshamana 3
31 Das Laxan Dharma 1
 
 

 
 

Audio DVDs

No. Name Copies
01 Dhavala 4
02 Jaidhavala 5
03 Mahabandh 5
No. Name Copies
04 Samaysar 3
05 Pravachansar 3
06 Niyamsar 2