Sr. No. Book Name No.of Pravachans Pravachans
1 Grantharaj Shri Panchadhyai Teeka - Pt Saranaramji 240 Pravachans