Sr. No. Book Name No.of Pravachans Pravachans
1 KaranKaryaRahasya - Dr Ujwala Shah 24 Pravachans